Wilhelm.news

47 tekstów – auto­rem jest Wilhelm.news.

Nie sztu­ka roz­siewać by­le gdzie, sztu­ka siać tam gdzie pot ak­ceptac­ji nawadnia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 marca 2012, 17:18

Nadzieja na głębo­kiej wodzie naj­chętniej wypływa, na płyciźnie człowiek po niej spływa. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 marca 2012, 17:31

War­to spoj­rzeć na siebie z bo­ku, by dos­trzec swo­je sęki i spływającą żywicę. 

aforyzm dnia z 3 marca 2012 roku
zebrał 121 fiszek • 25 lutego 2012, 20:09

Ceń każde swo­je słowo, a czy­ny sa­me im dorównają. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 18 lutego 2012, 16:00

Ko­teria, wyścig szczurów i ma­nipu­lac­je są większy­mi zag­rożeniami niż li wol­ność myśli.


*po­lecam komentarz! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 czerwca 2010, 09:28

Pla­giat człowieka jest bar­dziej niebez­pie­czny niż pla­giat myśli. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 maja 2010, 15:56

Alienac­ja by­wa tuszo­waniem swej niemo­cy w społecznej maszy­nie bylejakości. 

aforyzm dnia z 2 września 2010 roku
zebrał 76 fiszek • 21 maja 2010, 12:58

Tłumu nie da się wycho­wać, a do­ras­ta­nie nie jest je­go atrybutem. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 20 maja 2010, 16:40

Po­pular­ność by­wa niebez­pie­czna, gdyż czy­ni po­kusę by­cia ma­nipu­lato­rem mas. 

aforyzm dnia z 27 marca 2011 roku
zebrał 94 fiszki • 15 maja 2010, 15:14

Nie każda myśl jest oz­dobą wol­ności słowa. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 13 maja 2010, 15:46

Wilhelm.news

Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Wilhelm.news

Użytkownicy
V W X
Pokaż
Kalendarz
Aktywność